نکته‌ کلیدی در یادگیری ، پیوستگی است. به مرور زمان ، ایجاد عادت‌ های مفید و استمرار در تلاش ، باعث پیشرفت می شود. هدف را مشخص ، برنامه‌ ریزی و به موقع شروع کنید. همیشه در حال انجام قدم های کوچک و مستمر باشید. به خودتان انگیزه بدهید و از انگیزه دیگران بهره مند شوید. همراه با شکست‌ ها ، از تجربیات یاد بگیرید و ادامه دهید. هر روز به سوی بهتر شدن پیش بروید.